Funäsfjällens ledbolag

Projekt Hållbar platsutveckling

Resultat

Ledbolaget har genom projektet ” Samordnad metodutredning för hållbar led- och platsutveckling” utrett hur destinationer och naturområden aktivt kan minimera slitage på leder och naturområden samt förebygga/minska motsättningar mellan markintressenter trots ökad turism samt utveckla näringslivs- och servicestrukturer kopplade till spår och leder.

Den samordnade metodutredningen för hållbar led- och platsutveckling minskar konflikter kring markanvändningen och främjar bygdens utveckling. Den tar hand om osäkerhet kopplat till allemansrätt i områden med högt besökstryck. Metodutredningen är sammanfattat genom ”Funäsfjällens Förvaltningsmodell för spår och leder”. ”Funäsfjällens Förvaltningsmodell för spår och leder” är beskriven och presenterad så att andra kan ta del av den. Genom att terrängcykling genom ledcykling integrerats i förvaltningsmodellen har produkten utvecklats och slitaget samt missnöjet kring cykling i terräng minskat.

”Löpande metoder och arbetssätt för intern och extern kommunikation” beskriver vilka metoder och arbetssätt som används för att komma framåt med den interna och externa kommunikationen under projektet.

”Avtalssystematik i förvaltningsmodellen för spår och leder beskriver vilka avtal och allmänna villkor som stödjer förvaltningsmodellen och varför. Den visar även hur allmänna villkor samt nyttjanderättsavtal för cykel som stödjer förvaltningsmodellen kan se ut.